icon-accounticon-android icon-apple icon-chalet icon-checked icon-contacticon-fidelitecabine icon-movie icon-percentphoneicon-playerBtnicon-skiicon-starscamioncamion camion
Log in

om uw reservaties en offertes te bekijken, uw profielen te beheren, uw persoonlijke gegevens te wijzigen...

Renseignez l'adresse e-mail associée à votre compte. Nous vous enverrons un lien par e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.

Wachten op verbinding
De verbinding is mislukt, controleer uw inloggegevens

Wij hebben u een nieuw paswoord toegezonden op het adres

Meer over Skimium

Algemene huurvoorwaarden

September 2016

Preambule

De onderneming SKI BREAK SAS, hierna de « Onderneming » genoemd, verzekert op de onderhavige website, hierna « Website » genoemd, het maken van reserveringen, hierna de «Reservering(en)» genoemd, door de bezoekers van de website, hierna de « Klant(en) » genoemd, voor de huur van skimateriaal, hierna « Huur » genoemd, in de winkels die aangesloten zijn bij het netwerk, hierna de « Verhuurwinkel(s) » genoemd, en waarvan de lijst op de website staat, de Onderneming maakt de reservering van elke Klant op de website in naam en voor rekening van de Verhuurwinkels. De onderneming SKI BREAK is een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van  250 000 euro, 1160, avenue Joseph Thoret 74190 Passy Mont Blanc - Frankrijk 

De onderhavige algemene huurvoorwaarden (hierna « AHV » genoemd) worden afgesloten exclusief tussen de Onderneming, handelend in naam en voor rekening van de Verhuurwinkels, en elke Klant die een Reservering maakt via de Website.

De bevestiging door de Klant van een Reservering op de Website impliceert dat de Klant de AHV volledig aanvaard. 

Alleen de Onderneming kan wijzigingen aanbrengen in de AHV. De voorwaarden die van toepassing zijn op een bepaalde Reservering en Verhuring zijn de voorwaarden die van kracht zijn op de Website op de datum dat de betreffende Reservering wordt gemaakt.

De AHV bepalen de voorwaarden voor de reservering van skimateriaal op de website evenals de huurvoorwaarden voor genoemd materiaal. Voor elke Reservering afgesloten via de Website, gelden de onderhavige AHV als de van toepassing zijnde voorwaarden voor de Huur. 

Artikel 1 : Bekwaamheid om een Overeenkomst aan te gaan

De Klant verklaart 18 jaar te zijn en de wettelijke bekwaamheid te bezitten om een overeenkomst af te sluiten op de Website en de onderhavige AHV in acht te zullen nemen, of over een ouderlijke toestemming te beschikken die hem toelaat een reservering te maken op de Website.

De Onderneming behoudt zich het recht voor een reservering te weigeren indien er nog een lopend geschil is of indien er sprake is van een abnormaal grote reservering.

Artikel 2 : Voorgesteld materiaal

Het skimateriaal dat voorgesteld wordt voor Reservering op de Website wordt op de Website beschreven. Er moet hierbij op gewezen worden dat er enkel categoriën van materiaal worden voorgesteld, in geen geval een specifiek model. De algemene kenmerken van elk van de voorgestelde categorieën worden vermeld op de Website, evenals verschillende voorbeelden van materiaal dat overeenstemt met elk van deze categorieën. De Klant selecteert en reserveert dus een bepaalde categorie van materiaal. De voorbeelden van materiaal worden slechts ter indicatie gegeven en hebben geen contractuele waarde.

Artikel 3 : Prijs van de Huur

De geldige prijs is de prijs die bij de reservering vermeld wordt op de website. Deze prijs is pas van toepassing na de bevestiging van de Reservering en na betaling van een aanbetaling zoals bepaald in punt 5 van deze voorwaarden. 

SKI BREAK meldt uitdrukkelijk dat de prijzen en de voorwaarden vermeld op de website alleen gelden voor de verhuur van materiaal dat via de website is gereserveerd. Dat betekent dat de huurprijs van al het materiaal dat rechtstreeks bij de Verhuurder wordt gehuurd (zonder voorafgaande reservering via de website) de prijs is die in de winkel van deze Verhuurder geldt.

SKI BREAK rekent de gebruiker reserveringskosten aan bovenop de huurprijs. Deze reserveringskosten worden weergegeven wanneer de gebruiker een bestelling plaatst.

Artikel 4 : Reserveringsvoorwaarden

Een Reservering op de Website kan worden uitgevoerd ten laatste 3 dagen voor het begin van de gevraagde huurperiode.

Bij een Reservering op de Website selecteert de Klant de Verhuurwinkel waar hij zijn materiaal wil huren. De Klant selecteert vervolgens de categorie van materiaal dat hij wil reserveren.

Na de selectie van het materiaal, wordt de Klant gevraagd om zijn Reservering te bevestigen.

De Klant zal de naam en de voornaam moeten aangeven van de personen die het gereserveerde materiaal zullen gebruiken.

Enkel de storting van het voorschot van 25 % voorzien in artikel 5 van deze AHV heeft tot gevolg dat de Reservering die de Klant op de Website gemaakt heeft wordt geregistreerd. 

Enkel de ontvangst door de Onderneming van het akkoord van het centraal netwerk van bankkaarten betreffende het Voorschot voorzien in artikel 6 van deze AHV maakt de Reservering die de Klant heeft gemaakt op de Website geldig.

Artikel 5 : Betalingsvoorwaarden van de huurprijs

Bij de bevestiging door de Klant van zijn Reservering op de Website, moet door de Klant een voorschot worden betaald aan de Onderneming ten bedrage van 25 % van het bedrag van de totale huurprijs (alle taksen inbegrepen), hierna genoemd het « Voorschot ». De Onderneming ontvangt dit Voorschot voor rekening van de Verhuurwinkel.

Het saldo van de huurprijs voor de Reservering zal door de Klant rechtstreeks voldaan worden aan de Verhuurwinkel volgens de door de Verhuurwinkel toegepaste voorwaarden, die de Klant kan verkrijgen door contact op te nemen met de betreffende Verhuurwinkel.

Artikel 6 : Wijze van Betaling van het Voorschot

De Reservering zal slechts geregistreerd worden na betaling van het Voorschot.

Het Voorschot is enkel te voldoen met bankkaart via beveiligde betaling op de Website.

Enkel bankkaarten met het logo CB, VISA, EUROCARD of MASTERCARD uitgegeven in Frankrijk of behorend tot internationale netwerken gehomologeerd door de GIE Cartes Bancaires, worden aanvaard.

De Onderneming heeft een dienstverleningsovereenkomst gesloten met de betreffende de beveiligde betaling op internet. Deze overeenkomst heeft tot doel alle functies te verzekeren die vereist zijn voor het beheer van de betalingsdienstverlening op internet en de beveiligde aankoop op internet. De Société Générale waakt over de veiligheid van de uitwisselingen en verzekert de bescherming van de geheime codes (versleutelingscodes) en het beheer ervan.

De Klant moet kiezen uit de symbolen van VISA, EC (Eurocard) of MC (Mastercard) en de 16 cijfers en de vervaldatum van zijn bankkaart ingeven.

De betaling zal slechts als voldaan worden beschouwd op het moment van ontvangst door de Onderneming van het akkoord van het centraal netwerk van bankkaarten. In geval van weigering door het centraal netwerk van bankkaarten, behoudt de Onderneming zich het recht voor de eerder gemaakte Reservering op eenvoudige wijze te annuleren. In voorkomend geval zal de Klant hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld.

Bij ontvangst van het akkoord van het centraal netwerk van bankkaarten betreffende de betaling van het Voorschot, wordt een bevestigingse-mail van de registratie van de Reservering gestuurd naar de Klant met een samenvatting van het gereserveerde materiaal, hierna genoemd “ Gereserveerd Materiaal”, de periode voor de gereserveerde huur en de betreffende huurprijzen evenals de namen en gegevens van de Verhuurwinkel waar het materiaal ter beschikking wordt gesteld.

Tijdens de betalingstransactie wordt een automatische verbinding tot stand gebracht met de server van het betalingscentrum voor bankbetalingen. De bankgegevens worden beschermd door codering. De door de bank opgeslagen bewaart deze gegevens slechts gedurende de duur van de transactie. Zij worden in geen geval doorgegeven door de systemen van de Société Générale en worden ook niet door haar bewaard.

Artikel 7 : Totstandkoming van het Contract

De Reservering is slechts afgesloten en van kracht bij ontvangst door de Onderneming van het akkoord van het centraal netwerk van bankkaarten betreffende de betaling van het Voorschot en de ontvangst van een e-mail door de Klant waarin de Reservering wordt bevestigd. Aan beide voorwaarden moet voldaan zijn. 

Wanneer de Reservering op deze wijze afgesloten is, verbindt de Verhuurwinkel zich er jegens de Klant toe om het Gereserveerde Materiaal aan deze laatste te verhuren volgens de voorwaarden bepaald in de Reservering en de onderhavige AHV, terwijl de Klant zich ertoe verbindt het Gereserveerde Materiaal af te nemen onder deze zelfde voorwaarden.

Artikel 8 : Wijziging van een geregistreerde Reservering

Als de wijziging wordt uitgevoerd na de wettelijke herroepingstermijn, kunnen zich twee situaties voordoen:

  1. a) als het bedrag van de nieuwe Reservering hoger is dan dat van de oorspronkelijke Reservering, moet er via de website een extra Aanbetaling worden betaald van minimaal een euro (€ 1).
  2. b) als het bedrag van de nieuwe Reservering lager is dan dat van de oorspronkelijke Reservering, kan de oorspronkelijke Aanbetaling niet worden terugbetaald.

Het effect dat de aanvaarding van een dergelijke wijziging heeft op de huurprijs wordt verrekend bij de betaling van het saldo van de huurprijs.

Artikel 9 : Terbeschikkingstelling van het Gereserveerde Materiaal – teruggave van het gehuurde materiaal – Duur van de huur

Het afhalen van het Gereserveerde Materiaal gebeurt bij de Verhuurwinkel waarvoor de Reservering gemaakt is en die vermeld wordt in de bevestigingse-mail voor deze Reservering.

Het Gereserveerde Materiaal zal slechts ter beschikking worden gesteld van de persoon die de Reservering heeft gemaakt.

Om het Gereserveerde Materiaal af te halen, zal de Klant in de Verhuurwinkel de bevestigingse-mail voor zijn Reservering overleggen.

Het Gereserveerde Materiaal kan afgehaald worden de dag vóór de eerste dag van de huur vermeld op de bevestigingse-mail voor de Reservering vanaf 17 behalve in de laatste minut.

De Verhuurwinkel zal een verhuurbon opmaken met vermelding van het gehuurde materiaal, de datum van afhaling en de datum voorzien voor teruggave van het materiaal. Het resterende te betalen geldbedrag wordt voldaan bij het afhalen van de uitrusting of na het retourneren van de uitrusting, volgens de algemene huurvoorwaarden van de winkel. Deze bon zal ondertekend worden door de Klant bij de afhaling van het materiaal.

De Klant zal tevens zijn identiteitskaart of paspoort moeten voorleggen. De Verhuurwinkel kan u vragen uw bankkaart te scannen / een preautororisatie uit te voeren voor het bedrag van de huur.

Elke afstelling van het gehuurde materiaal wordt uitsluitend uitgevoerd door de Verhuurwinkel.

De Verhuurwinkel kan bovendien een waarborg vragen van de Klant ter hoogte van het bedrag van de publieke verkoopprijs (alle taksen inbegrepen) van het gehuurde materiaal. De waarborg wordt achtergelaten in de vorm van een cheque, een scan van de bankkaart of een preautororisatie van geldopname. De waarborg zal terugbetaald worden aan de Klant bij de teruggave van het gehuurde materiaal, behalve in geval van beschadiging van het betreffende materiaal, en dit onder de voorwaarden gepreciseerd in artikel 12 van deze AHV. De Verhuurwinkel behoudt zich het recht voor te eisen dat de Klant als waarborg twee identiteitsbewijzen voorlegt alvorens een cheque te aanvaarden.

In geval van vertraging bij het afhalen van het gereserveerde materiaal, moet de Klant de Verhuurwinkel verwittigen. De Verhuurwinkels zijn niet verplicht het door de Klant op de Website gereserveerde materiaal te bewaren na 10 uur op de dag volgend op de eerste verhuurdag vermeld in de bevestigingse-mail voor de Reservering. Als deze termijn verstreken is, zal de reservering worden beschouwd als feitelijk geannuleerd door de Klant. De Klant verliest dan het voordeel van zijn reservering en het materiaal zal opnieuw te huur worden aangeboden, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op terugbetaling van het voorschot of enige schadevergoeding.

De Verhuring gaat in op het moment dat de Klant het gehuurde materiaal afhaalt, voor de duur vermeld op de huurbon. Zij eindigt dus automatisch op de data en uren vermeld op de huurbon.

Het gehuurde materiaal zal worden teruggegeven aan het einde van de dag van teruggave voorzien op de huurbon of de daaropvolgende dag vóór 10 uur. Voor elke teruggave van materiaal na 10 uur van de dag volgend op de teruggavedag voorzien op de huurbon zal de Klant aan de Verhuurwinkel een huurdag verschuldigd zijn volgens de tarieven geafficheerd in de desbetreffende winkel. In dit geval is de Klant aan de Verhuurwinkel evenveel extra dagen verschuldigd als er dagen van vertraging waren.

Het gehuurde materiaal kan enkel teruggebracht worden naar de Verhuurwinkel waar het is afgehaald, en dit tijdens de openingsuren van de desbetreffende winkel. Bij de teruggave van het materiaal wordt de huurbon afgestempeld.

De teruggave van het gehuurde materiaal is verplicht bij het verstrijken van de voorziene duur van de huur, krachtens artikel 314-1 van het Strafrecht, zonder dat hiervoor een aangetekend schrijven moet worden verstuurd met ontvangstbewijs en zonder dat de Klant welke verhindering dan ook kan inroepen.

Artikel 10 : Beschikbaarheid van het gereserveerde materiaal

Daar de Onderneming de Reserveringen op de Website maakt in naam en voor rekening van de Verhuurwinkels, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken bij de terbeschikkingstelling van het Gereserveerde Materiaal door de desbetreffende Verhuurwinkel.

De Verhuurwinkels kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij de terbeschikkingstelling van het Gereserveerde Materiaal in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke onvoorziene en onweerstaanbare gebeurtenis die zich voordoet buiten hun wil, zoals wettelijk omschreven, met inbegrip van vertraging veroorzaakt door een te late teruggave van het Gereserveerde Materiaal van de vorige verhuring.

Ingeval het voor de Verhuurwinkel echter niet mogelijk is het Gereserveerde Materiaal aan de Klant ter beschikking te stellen, zal de Verhuurwinkel alles in het werk stellen om aan de Klant materiaal ter beschikking te stellen, dat van dezelfde of hogere kwaliteit is, en dit voor dezelfde huurprijs.

Artikel 11 : Gebruik van het gehuurde materiaal

Het gehuurde materiaal is enkel bestemd voor de personen die in de Reservering vermeld staan als gebruiker van dit materiaal, zonder welke mogelijkheid dan ook van doorverhuren, uitlenen of zelfs gratis ter beschikking stellen (1 gereserveerd pakket is bestemd voor één en dezelfde persoon). De Klant oordeelt als enige over de bekwaamheid van de personen die het gebruikte materiaal gebruiken. Hij staat er voor in dat deze personen in staat zijn het gehuurde materiaal te gebruiken en is er, voor eigen rekening en voor rekening van de personen vermeld in de Reservering als gebruikers van het gehuurde materiaal, verantwoordelijk voor dat deze personen het betreffende materiaal zelf gebruiken, volgens de voorschriften en met voorzichtigheid, zonder gevaar voor derden en overeenkomstig de geldende reglementering, en dat zij dit materiaal niet doorverhuren of uitlenen. De Klant kiest vrij de categorie van gereserveerd en gehuurd materiaal en is de enige verantwoordelijke voor elke verkeerde afstelling van het gehuurde materiaal ten behoeve van de personen vermeld in de Reservering als gebruiker van het betreffende materiaal evenals voor alle afstellingen die niet verricht zijn door de Verhuurwinkel.

Het gehuurde materiaal kan niet worden afgestaan, noch in borg worden gegeven. De Klant verbindt zich ertoe, dat noch hijzelf noch de personen vermeld in de Reservering als gebruikers van het Gereserveerde Materiaal, enig voordeel, materieel of ander, verwerven uit de verhuurde zaak, waardoor het genot van of beschikbaarheid over het bezit door de Verhuurwinkel aangetast wordt.

Artikel 12 : Aansprakelijkheid

Verantwoordelijkheid van de klant 

Ongeacht de bepalingen van de algemene verhuurvoorwaarden van de verhurende winkel die naast deze Algemene Verhuurvoorwaarden kunnen gelden, wordt de Klant volledig verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal zodra hij het materiaal ophaalt. 

Wanneer de klant het gehuurde materiaal niet terugbrengt, om wat voor reden dan ook, zal de Verhuurder aan de Klant de volledige nieuwwaarde van dit materiaal ter waarde van de verkoopprijs aanrekenen, en dit bovenop de huurprijs. Als de Verhuurder een waarborg aan de klant gevraagd heeft, zal de rekening vereffend worden door deze waarborg te gebruiken. 

Als u de gehuurde uitrusting niet retourneert, om welke reden dan ook, zal de verhurende winkel de klant factureren voor de nieuwwaarde van deze uitrusting tegen adviesverkoopprijs, te verminderen met een aftrek voor de veroudering van de uitrusting:

  • Juniorski: 150€
  • Budget ski: 300€
  • Beginner’s ski: 400€
  • Leisure ski: 500€
  • Dynamic skis: 600€
  • Premium ski : 700€
  • Junior Ski shoes: 120€
  • Adult ski shoes: 250€

In het geval van het huren van ski’s van het merk Wedzee, wordt gefactureerd voor de nieuwwaarde van deze uitrusting tegen adviesverkoopprijs, te verminderen met een aftrek voor de veroudering van de uitrusting.

De verouderingswaarde is -15% per jaar van de leeftijd van de uitrusting (1 jaar is een compleet seizoen).

Verantwoordelijkheid van SKI BREAK

SKI BREAK benadrukt dat zijn bedrijfsactiviteit zich beperkt tot de reservering van materiaal. Daarom kan het op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek dat te maken heeft met de kwaliteit en de geschiktheid van het materiaal dat de klant door de betreffende Verhuurder ter beschikking is gesteld. De klant wordt verzocht zich te wenden tot de Verhuurder bij een geschil over het materiaal (onderhoud, afstelling, geschiktheid, enz.) en/of de kwaliteit van de ontvangst in de winkel.

Artikel 13 : Garantie voor "beschadiging, verlies en diefstal"

Sommige Verhuurwinkels bieden een garantie aan die de risico’s van beschadiging, verlies of diefstal dekt van het gehuurde materiaal. Deze garantie, waarvan de voorwaarden en tarieven vrij bepaald worden door de Verhuurwinkel en geafficheerd worden in de winkels, kan rechtstreeks in de Verhuurwinkel afgesloten worden bij het afhalen van het gehuurde materiaal.

Artikel 14 : Annulering van de Reservering

14-1 : Terugtrekkingsrecht

De Klant beschikt over een wettelijk terugtrekkingsrecht van 14 volle dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bevestigingse-mail door de Klant en de volledige aanvaarding van de Reservering. Indien de termijn verstrijkt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Het terugtrekkingsrecht kan echter niet meer uitgeoefend worden indien de Klant het gereserveerde materiaal heeft afgehaald in de Verhuurwinkel vóór het verstrijken van de termijn van 14 volle dagen. Elke annuleringsaanvraag moet per e-mail aan de Onderneming worden gemeld op het adres : service.client@skimium.com

Toch kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op het herroepingsrecht als de klant het gereserveerde materiaal heeft opgehaald in de winkel van de Verhuurder, voor het verlopen van de termijn van 14 dagen.

Elke aanvraag voor herroeping moet rechtstreeks op de website www.skimium.nl, via de klantenaccount, worden meegedeeld aan SKI BREAK, door de hiervoor ingestelde procedure te volgen. De klant kan ook gebruikmaken van het standaard herroepingsformulier dat bij deze algemene voorwaarden is gevoegd.

De terugbetaling van de Aanbetaling wordt uitgevoerd binnen een termijn van maximaal 14 dagen, door middel van een overschrijving naar de betaalkaart die bij de reservering is gebruikt.

14-2 : Annulering vóór het afhalen van het gereserveerde materiaal en na de terugtrekkingstemijn

Voor elke annuleringsaanvraag die plaatsvindt vóór het afhalen van het gereserveerde materiaal en na de wettelijke terugtrekkingstermijn, behoudt de Onderneming het volledige Voorschot ter dekking van de dossierkosten. Het Voorschot zal echter teruggegeven worden indien deze annulering plaatsvindt naar aanleiding van een geval van overmacht, waarvan de Klant het bewijs moet leveren. In een dergelijk geval zal de terugbetaling van het Voorschot gebeuren binnen de 30 dagen, op de rekening van de bankkaart die voor de transactie is gebruikt.

14-3 : Annulering na afhaling van het gereserveerde materiaal

In geval van ziekte of ongeval van de Klant die het gehuurde materiaal gebruikt (of elke andere persoon waarvoor het materiaal is gehuurd) tijdens de voorziene huurperiode, blijft de Huur van kracht. De Klant kan in dat geval het gehuurde materiaal echter terugbrengen, het bedrag voor de Huur van dit materiaal zal pro rata het reële aantal huurdagen berekend worden, en dit na voorlegging van een medisch attest. Elke begonnen huurdag moet worden betaald. Het bedrag dat in dat geval door de Verhuurwinkel in rekening wordt gebracht en wordt betaald door de Klant, kan daarnaast niet minder zijn dan het bedrag van het geïnde Voorschot bij de Reservering van het materiaal dat werd teruggebracht.

In elk geval kan het aan de Klant terugbetaalde bedrag nooit hoger zijn dan de volgende formule:

Terugbetaald bedrag = totale prijs voor de verhuur - prijs van het aantal werkelijk gehuurde dagen - bedrag van de Aanbetaling dat bij de Reservering is betaald

 

14-4 : Annulering wegens weersomstandigheden

Indien het  VOLLEDIGE  skigebied dat normaal gezien toegankelijk is via de Verhuurder, gesloten is, en alleen in dit geval, kan het gehuurde materiaal worden teruggegeven en de getroffen gehuurde dagen worden terubetaald.

In elk geval kan het aan de Klant terugbetaalde bedrag nooit hoger zijn dan de volgende formule:

Terugbetaald bedrag = totale prijs voor de verhuur - prijs van het aantal werkelijk gehuurde dagen - bedrag van de Aanbetaling dat bij de Reservering is betaald

Artikel 15 : Persoonlijke Gegevens

Alle nominatieve informatie die werd gevraagd aan de Klant is noodzakelijk voor de verwerking van de Reservering. De Onderneming verbindt zich ertoe deze gegevens te beschermen onder de voorwaarden voorzien in de Rubriek « veiligheid-vertrouwelijkheid » van de Website.

Artikel 16 : Toegangslicentie voor de website

De onderneming kent de Klant een beperkte licentie toe voor toegang en gebruik van de website voor persoonlijk gebruik. Deze licentie geeft de Klant in geen geval het recht de Website, geheel of gedeeltelijk, down te loaden of aan te passen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Onderneming.

Deze licentie laat geen enkel ander gebruik toe, in het bijzonder commercieel, van de website of haar inhoud (producten, prijzen, beschrijvingen, gegevens, programma’s, grafische elementen, afbeeldingen, foto’s … , deze lijst is niet limitatief).

De totaliteit van de elementen van deze website, ongeacht of ze van auditieve of van visuele aard zijn, met inbegrip van de gebruikte technologie, blijven eigendom van de Onderneming en zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of het octrooirecht.

Artikel 17 : Volledige overeenkomst

De onderhavige AHV worden gevormd door de totaliteit van de clausules. Het feit dat de Onderneming zich op een bepaald moment niet beroept op een van de onderhavige clausules, betekent niet dat de Onderneming op een later moment opnieuw zou moeten afzien van het inroepen van deze zelfde clausules.

Ingeval één van deze clausules ongeldig is, blijven de andere clausules van kracht.

Artikel 18 : Klachten - Rechtspraak – Toepasselijk Recht

Elke klacht met betrekking tot een Verhuring moet gemeld worden aan de Verhuurwinkel en zal door deze laatste worden behandeld.

Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Frans recht.

Ingeval van enige betwisting met betrekking tot onderhavige overeenkomst, en bij gebrek aan een minnelijke schikking tussen de partijen, wordt het geschil beslecht door de Rechtbank die bevoegd is voor de maatschappelijke zetel van de onderneming die de Verhuurwinkel die het gehuurde materiaal geleverd heeft, uitbaat, en waaraan de partijen uitsluitende bevoegdheid toekennen, ongeacht of er meerdere verweerders zijn en/of oproepingen in vrijwaring, zelfs voor spoedprocedures of bewarende procedures in kort geding of na verzoekschrift.

 

De persoonlijke gegevens die van de Klant worden gevraagd zijn nodig voor het verwerken van de Reservering.

Het feit dat SKI BREAK zich niet op een bepaald moment beroept op een van de punten van deze algemene voorwaarden, betekent niet dat het in de toekomst afziet van een beroep op deze zelfde punten.

Deze Algemene Reserveringsvoorwaarden vallen onder de Franse wetgeving.

In geval van een geschil over de interpretatie en/of de uitvoering van deze Algemene Reserveringsvoorwaarden, mag de Klant een van de volgende jurisdicties naar keuze kiezen: 

- De jurisdictie van de plaats waar SKI BREAK is gevestigd

- De jurisdictie van de plaats waar de verhuur heeft plaatsgehad

- De jurisdictie van de plaats waar hij/zij woonde op het moment dat hij/zij het contract afsloot

Bovendien informeren wij de Klant over de mogelijkheid om, in geval van een geschil, een beroep te doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of elke andere alternatieve wijze van geschillenbeslechting.

BIJLAGE: STANDAARD HERROEPINGSFORMULIER

 

Als de gebruiker een beroep wil doen op zijn/haar herroepingsrecht, met inachtneming van de voorwaarden van punt 14, heeft hij/zij de mogelijkheid hiervoor het onderstaande formulier te gebruiken:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ter attentie van SKI BREAK SAS,


Ik breng u bij dezen op de hoogte van mijn herroeping van het contract voor de volgende reservering(en):

- Naam(namen) en referentienummer(s) van het(de) gereserveerde artikel(en):

- Gereserveerd op:

- Reserveringsnummer:

- Naam van het Station:

- Naam van de Verhuurder:

- Naam van de Klant die de bestelling heeft geplaatst:

- Adres van de Klant die de bestelling heeft geplaatst:

Handtekening van de klant indien dit formulier op papier wordt ingediend:

 

 

Adres waarnaar het formulier verstuurd moet worden:

- per post: 1160 avenue Joseph Thoret, 74190 Passy Mont Blanc – Frankrijk

- per e-mail: service.client@skimium.com

Ontvang al onze aanbiedingen

Geef uw e-mailadres en abonneer u op onze nieuwsbrief

Volg ons

Vindt u Skimium leuk? Volg onze wereld!

Onze betalingsmethodes

slechts 25% aanbetaling

Voor het beheer van uw klantenrekening worden uw gegevens automatisch verwerkt. Ze worden gebruikt door de onderneming SKIBREAK SAS en de winkel SKIMIUM, waarbij u de reservatie heeft gemaakt. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan partners van de onderneming SKIBREAK.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, recht te zetten en u te verzetten tegen de verwerking ervan. U kunt van dit recht gebruikmaken door contact op te nemen via het volgende adres: service.client@skimium.com