icon-accounticon-android icon-apple icon-chalet icon-checked icon-contacticon-fidelitecabine icon-movie icon-percentphoneicon-playerBtnicon-skiicon-starscamioncamion camion
Log in

om uw reservaties en offertes te bekijken, uw profielen te beheren, uw persoonlijke gegevens te wijzigen...

Renseignez l'adresse e-mail associée à votre compte. Nous vous enverrons un lien par e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.

Wachten op verbinding
De verbinding is mislukt, controleer uw inloggegevens

Wij hebben u een nieuw paswoord toegezonden op het adres

Meer over Skimium

Wedstrijdreglement "Geef je mening"

Artikel 1 – Organisatie

 

De vennootschap SKI BREAK SAS, met een kapitaal van 250.000 euro, gelegen te 1160, avenue Joseph Thoret 74190 Passy Mont Blanc - FRANKRIJK en ingeschreven in het handelsregister van Annecy nr.493 722 052, hierna "Organiserend bedrijf" genoemd, organiseert een gratis wedstrijd genaamd "Geef je mening", hierna "Wedstrijd" genoemd.

Om zich in te schrijven voor de Wedstrijd, wordt de deelnemer uitgenodigd om de volledige tevredenheidsenquête die hij zal ontvangen na reservatie, in te vullen en terug te sturen.

 

Dit reglement bepaalt de juridische regels die van toepassing zijn op de Wedstrijd. De aanwijzingen die op het scherm aan de deelnemers worden gegeven in de loop van Wedstrijd, vervolledigen dit reglement.

 

Artikel 2 – Deelname

 

De Wedstrijd is open voor iedere persoon die de tevredenheidsenquête volledig heeft beantwoord en skimateriaal heeft gehuurd bij het organiserend bedrijf. Personeelsleden van het organiserend bedrijf, en personeelsleden van bedrijven die deelnemen aan de realisatie van de Wedstrijd, worden uitgesloten van de Wedstrijd. Deze uitsluiting geldt ook voor familie van de hierboven vermelde bedrijven.

 

Indien een deelnemer minderjarig is, verklaart en erkent hij de toelating te hebben gekregen van de houder(s) van het ouderlijk gezag om deel te nemen aan de Wedstrijd, en dat de houder(s) van het ouderlijk gezag hebben aanvaard om garant te staan voor de naleving door de deelnemer van alle bepalingen in dit reglement.

 

De deelname aan de wedstrijd impliceert de onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement (hierna het "Reglement") in zijn totaliteit, de deontologische regels die gelden op het internet, alsook de wetten en voorschriften die gelden voor dit soort activiteiten in Frankrijk.

 

Artikel 3 - Duur en voorwaarden voor deelname

 

De Wedstrijd "Geef je mening" loopt van 1 januari 2019 tot 1 juni 2019 middernacht (UTC+01:00).

 

Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd uit te stellen, te wijzigen, te annuleren of te vernieuwen indien de omstandigheden dat vereisen. In geen geval zal het hiervoor aansprakelijkheid worden gehouden.

 

Om deel te nemen, dient men:

- te klikken op de link in de mail van de tevredenheidsenquête die wordt bezorgd aan het einde van het verblijf.

- alle velden van de tevredenheidsenquête volledig in te vullen.

- aan het einde van de vragenlijst te klikken op de valideerknop.

 

Er wordt slechts één deelname per reservatie aanvaard (zelfde reservatienummer, zelfde naam, zelfde adres, zelfde e-mailadres).

 

Artikel 4 – Schenking

 

De winnaar van de Wedstrijd krijgt een waardebon van € 500, geldig om één of meerdere keren skimateriaal te huren op de site Skimium.com. De cadeaubon kan worden gebruikt tussen 01 oktober 2019 en 30 mei 2020 voor een huurperiode tussen 01 oktober 2019 en 30 mei 2020.

 

Indien de cadeaubon niet wordt gebruikt binnen de hierboven vermelde periode, krijgt men geen uitstel.

Er wordt slechts één cadeaubon in het spel gebracht. De wedstrijd kan slechts één winnaar opleveren.

 

 

Artikel 5- Aanwijzing van de winnaars

 

De winnaar zal worden geloot door het Organiserend bedrijf. De trekking zal plaats vinden op ten laatste 2 juni 2019. De winnaar zal rechtstreeks worden gecontacteerd door het organiserend bedrijf.

 

Artikel 6- Publicatie van de resultaten

 

De naam van de winnaar kan worden gepubliceerd door het organiserend bedrijf via de volgende kanalen: de site skimium.com, de blog Skimium, de sociale netwerken (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram), de winkels van het Skimium-netwerk.

 

Het organiserend bedrijf kan de winnaar toestemming vragen om zijn naam, adres en afbeelding (foto of video) te gebruiken voor reclamedoeleinden zonder hem hiervoor een vergoeding, een recht of een ander voordeel te geven dan de overhandiging van de schenking. Deze mogelijkheid kan echter geen verplichting inhouden ten aanzien van het organiserend bedrijf.

 

Artikel 7- Bepalingen voor de overhandiging van de schenking

 

De aan de winnaar gegeven schenkingen kunnen niet leiden tot een geschil, noch tot de teruggave van de tegenwaarde in geld (geheel of gedeeltelijk), noch tot de ruil of vervanging tegen een ander lot, van welke waarde dan ook, om welke reden dan ook.

 

De deelnemers staan elke verificatie van hun identiteit en contactgegevens toe. Elke indicatie van een valse of onjuiste identiteit of adres zal automatisch leiden tot de eliminatie van de deelnemer uit de Wedstrijd.

 

 

 Artikel 8 - Beperking van aansprakelijkheid

 

Het Organiserend bedrijf zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, door een geval van overmacht of onafhankelijk van zijn wil, moet worden gewijzigd, ingekort of geannuleerd.

Het behoudt zich in alle gevallen de mogelijkheid voor om de periode van deelname te verlengen en/of de aangekondigde datum uit te stellen.

Elke wijziging van het reglement zal worden aangekondigd op de website van skimium.com en zal in werking treden zodra de aankondiging online staat. Door zijn eenvoudige deelname aan de Wedstrijd, wordt elke deelnemer geacht elke wijziging van het reglement te hebben aanvaard, met ingang van datum waarop de wijziging in werking treedt. Deelnemers die de aangebrachte wijzigingen weigeren, kunnen niet langer deelnemen aan de Wedstrijd.

 

Het Organiserend bedrijf kan de volledige of gedeeltelijke Wedstrijd annuleren als blijkt dat er fraude heeft plaatsgevonden, in welke vorm dan ook, onder meer met de computer in het kader van de deelname aan de Wedstrijd. Fraude leidt tot de eliminatie van de deelnemer.

Het Organiserend bedrijf behoudt zich, in dit geval, de mogelijkheid voor om van rechtswege elke deelname van een fraudeur te verwerpen, zonder dat deze iets kan claimen.

Het Organiserend bedrijf behoudt zich het recht voor om iedereen die heeft gefraudeerd of getracht te frauderen, te vervolgen.Het kan echter niet aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de deelnemers voor fraude die eventueel wordt gepleegd.

 

De deelname aan de Wedstrijd impliceert de kennis en aanvaarding van de eigenschappen en beperkingen van internet, in het bijzonder met betrekking tot de technische prestaties, de responstijden om informatie te raadplegen, bevragen of over te dragen, de risico's op onderbrekingen, en meer algemeen, de inherente risico's aan elke verbinding met en overdracht via het internet, de afwezigheid van gegevensbescherming tegen eventueel misbruik en de risico's op besmetting door eventuele virussen die circuleren op het net.

Bijgevolg kan het Organiserend bedrijf in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor, zonder dat deze lijst exhaustief is:

  • de inhoud van de geraadpleegde diensten op de site/applicatie en, algemeen, alle informatie en/of gegevens die worden verspreid over de geraadpleegde diensten op de site/applicatie
  • de overdracht en/of ontvangst van gegevens en/of informatie op internet
  • storingen van het internet waardoor het goede verloop/de goede werking van de inschrijving voor de Wedstrijd wordt verhinderd
  • het uitvallen van ontvangstapparatuur of communicatielijnen
  • verlies van e-mails en, meer in het algemeen, het verlies van data
  • routingproblemen
  • de werking van de software
  • gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische storingen
  • schade aan de computer van een deelnemer
  • een technische storing, storing aan hardware of software, die de mogelijkheid om deel te nemen aan de Wedstrijd heeft verhinderd of beperkt, of het systeem van een deelnemer heeft beschadigd.

 

Er wordt bepaald dat het Organiserend bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van een onderbreking, storing van welke aard dan ook en om welke reden dan ook, of voor enige directe of indirecte schade die in zekere zin voortvloeit uit een verbinding met de site. Het is aan elke deelnemer om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software op zijn computer te beschermen tegen een aanval. De verbinding van een persoon met de site/applicatie en de deelname aan de Wedstrijd gebeurt op eigen risico.

 

 

Artikel 9 - Overeenkomst van bewijs

 

Er is overeengekomen dat, behalve in het geval van een duidelijke fout, het Organiserend bedrijf zijn recht kan uitoefenen, in het bijzonder voor het bewijs van een handeling, feit of verzuim, programma's, gegevens, bestanden, opnames, operaties en andere elementen (zoals opvolgingsrapporten of andere) in computer- of elektronisch formaat of op elektronische dragers, opgesteld, ontvangen of direct of indirect opgeslagen door het Organiserend bedrijf, in het bijzonder in de informatiesystemen.

 

De deelnemers verbinden zich ertoe de ontvankelijkheid, geldigheid of de bewijskracht van de hierboven vermelde elementen in computer- of elektronisch formaat of op elektronische dragers niet te betwisten, op grond van om het even welke wettelijke bepaling en die zou specificeren dat bepaalde documenten moeten worden geschreven of ondertekend door de partijen om een bewijs te vormen.

 

Zo vormen de overwogen elementen bewijzen en zijn ze, indien ze zijn geproduceerd als bewijsmateriaal door het Organiserende bedrijf in een rechtsgeding of andere, ontvankelijk, geldig en afdwingbaar tussen de partijen op dezelfde manier, tegen dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elk document dat schriftelijk zou zijn opgesteld, ontvangen of opgeslagen.

Wanneer er een scherm verschijnt waarop de deelnemer wordt weerhouden om de Producttest te doen, zal er een persoonlijke en unieke versleutelde code verschijnen op het scherm. Daarmee kan het Organiserend bedrijf de link controleren tussen het scherm en de Deelnemer.

 

Artikel 10 - Persoonsgegevens

 

De persoonlijke gegevens die verplicht worden geregistreerd in het kader van de Wedstrijd, zijn nodig voor de behandeling van de deelname aan de Wedstrijd en zullen worden gebruikt door het Organiserend bedrijf, indien van toepassing, voor de loting van de Wedstrijd.

 

De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de Wedstrijd worden verwerkt in overeenstemming met de gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978.

Deze gegevens kunnen aanleiding geven tot de uitoefening van een recht van toegang, rectificatie en verzet. Alle deelnemers aan de Wedstrijd kunnen dit recht uitoefenen door contact op te nemen met SKI BREAK SAS - 1160, avenue Joseph Thoret 74190 Passy Mont Blanc - Frankrijk (voeg kopie van een identiteitsbewijs toe om het recht tot verwijderen uit te oefenen).

 

Artikel 12 - Geldende wet en interpretatie

 

De Wedstrijd en dit reglement worden uitsluitend beheerst door de Franse wet, in het bijzonder voor geschillen die voortvloeien uit de Wedstrijd of die er direct of indirect mee verbonden zijn, zonder afbreuk te doen aan eventuele regels van wetsconflicten. Voor geschillen tussen de partijen, gelden de wettelijke regels. Vragen ter toepassing of interpretatie van het reglement, of onvoorziene vragen die zouden worden gesteld, zullen soeverein worden behandeld, volgens de aard van de vraag, door het Organiserend bedrijf, in overeenstemming met de Franse wetgeving. Geschillen zijn enkel ontvankelijk binnen twee weken na het einde van de Wedstrijd.

 

Artikel 13 - Opslag en raadpleging van het reglement

 

Het reglement is beschikbaar via volgende link:

http://www.skimium.fr/page/Reglement-jeu-concours-724/

 

 

Het volledige reglement zal ook gratis worden verzonden met de post, op eenvoudig verzoek via:

 

SKI BREAK SAS - 1160, avenue Joseph Thoret 74190 Passy Mont Blanc – Frankrijk

 

Geen enkele vraag met betrekking tot de Wedstrijd zal mondeling worden beantwoord.

Ontvang al onze aanbiedingen

Geef uw e-mailadres en abonneer u op onze nieuwsbrief

Volg ons

Vindt u Skimium leuk? Volg onze wereld!

Onze betalingsmethodes

slechts 25% aanbetaling

Voor het beheer van uw klantenrekening worden uw gegevens automatisch verwerkt. Ze worden gebruikt door de onderneming SKIBREAK SAS en de winkel SKIMIUM, waarbij u de reservatie heeft gemaakt. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan partners van de onderneming SKIBREAK.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, recht te zetten en u te verzetten tegen de verwerking ervan. U kunt van dit recht gebruikmaken door contact op te nemen via het volgende adres: service.client@skimium.com