Privacybeleid

Preambule

Dit privacybeleid is van toepassing op de site: https://www.skimium.nl

Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers van de site bloot te stellen:

 • De manier waarop hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Alle gegevens die een gebruiker kunnen identificeren, moeten als persoonsgegevens worden beschouwd. Deze omvatten de voor- en achternaam, leeftijd, postadres, e-mailadres, locatie van de gebruiker of zijn IP-adres;
 • Wat zijn de rechten van gebruikers met betrekking tot deze gegevens;
 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van verzamelde en verwerkte persoonsgegevens;
 • Aan wie deze gegevens worden doorgegeven;
 • Mogelijk het beleid van de site met betrekking tot "cookies"-bestanden.

Dit privacybeleid vormt een aanvulling op de juridische kennisgevingen en de algemene gebruiksvoorwaarden die gebruikers kunnen raadplegen op het volgende adres: https://www.skimium.nl/algemene-huurvoorwaarden

Als onderdeel van uw gebruik van de skimium.com-site, worden sommige van uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt. SKIMIUM heeft de nodige maatregelen genomen om de bescherming ervan te verzekeren, met respect voor uw privacy en het wettelijk kader. Hieronder vindt u de modaliteiten van de verwerking van uw persoonsgegevens door Skimium.

Algemene beginselen van gegevensverzameling en gegevensverwerking

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 van de Europese Verordening 2016/679, respecteert het verzamelen en verwerken van gebruikersgegevens van de site de volgende principes:

 • Rechtmatigheid, loyaliteit en transparantie: gegevens kunnen alleen worden verzameld en verwerkt met toestemming van de gebruiker die eigenaar is van de gegevens. Telkens wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, wordt de gebruiker geïnformeerd dat hun gegevens worden verzameld en om welke redenen hun gegevens worden verzameld;
 • Beperkte doeleinden: het verzamelen en verwerken van gegevens wordt uitgevoerd om te voldoen aan een of meer doelstellingen bepaald in deze algemene gebruiksvoorwaarden;
 • Minimalisering van het verzamelen en verwerken van gegevens: alleen de gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van de doelstellingen die de site nastreeft, worden verzameld;
 • Bewaring van gegevens beperkt in de tijd: de gegevens worden voor een beperkte tijd bewaard, waarvan de gebruiker op de hoogte wordt gebracht. Als de bewaartermijn niet aan de gebruiker kan worden gecommuniceerd;
 • Integriteit en vertrouwelijkheid van verzamelde en verwerkte gegevens: de verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te waarborgen.

Om rechtmatig te zijn, en in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van de Europese Verordening 2016/679, mogen de verzameling en verwerking van persoonsgegevens alleen plaatsvinden als ze voldoen aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden.

 • De gebruiker heeft uitdrukkelijk ingestemd met de verwerking;
 • Verwerking is noodzakelijk voor een goede uitvoering van een overeenkomst;
 • De verwerking voldoet aan een wettelijke verplichting;
 • De verwerking wordt verklaard door een noodzaak die verband houdt met de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;
 • De verwerking kan worden verklaard door een behoefte die verband houdt met de uitvoering van een taak van algemeen belang of die onder de uitoefening van openbaar gezag valt;
 • De verwerking en verzameling van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme en privébelangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde partij.

Persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt in het kader van het browsen op de site

A. VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS EN VERZAMELWIJZE

De op de site https://www.skimium.nl verzamelde persoonsgegevens zijn als volgt:

 • Verplicht: naam, voornaam, titel , e-mail, postadres, stad, land van verblijf.
 • Optioneel: geboortedatum, voornaam van de persoon (personen) verbonden aan elk gehuurd pakket of uitrusting, vast of mobiel telefoonnummer, lengte, schoenmaat, leeftijd, geslacht, skiniveau, gewicht.

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende handelingen op de site uitvoert:

 • Gebruik van contactformulieren, online bestellen op de website https://www.skimium.nl, abonnement op de nieuwsbrief.

De gegevensbeheerder bewaart alle gegevens die zijn verzameld in de computersystemen van zijn site en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden gedurende de volgende periodes:

 • Versleutelde bankgegevens die worden beheerd door een externe bank terwijl de betalingstransactie wordt uitgevoerd
 • 6 maanden voor verbindingsgegevens
 • 3 jaar vanaf het einde van de commerciële relatie voor klanten
 • 5 jaar met betrekking tot het contract van de huurder
 • 10 jaar met betrekking tot boekhoudkundige en financiële gegevens

Het verzamelen en verwerken van gegevens heeft de volgende doelen:

 • Voornaamste doel:
  • Online boekingsbeheer
 • Secundaire doeleinden:
  • Aanmaken van een account
  • Bestelling op de website Bestelling
  • volgen
  • Verzenden van promoties en gepersonaliseerde aanbevelingen voor gelijkaardige producten of diensten
  • Verzenden van een nieuwsbrief
  • Verzoek om een ​​mening over de transactie of klantervaring
  • Doelgroepmeting en statistieken

B. OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de hieronder vermelde derde(n):

 • Aan bedrijven van de CLS - SKI COMPANY-groep;

Aan technische dienstverleners, in het bijzonder degenen die verantwoordelijk zijn voor:

 • Verwerken van betalingen;
 • E-mailrouting, zowel transactioneel als commercieel;
 • Analyse van het verkeer op de websites van de groep

C. DATA HOSTING

De site https://www.skimium.nl wordt gehost door: Platform.sh SAS, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het volgende adres:

131 Boulevard de Sébastopol -75 002 Parijs - Frankrijk

Contact : Tel: +33 1 40 09 30 00, sayhello@platform.sh

De gegevens die door de site worden verzameld en verwerkt, worden overgebracht naar de volgende land(en): Zwitserland. Deze overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie wordt gerechtvaardigd door technieken die verband houden met hosting.

Gegevensbeheerder en functionaris voor gegevensbescherming

A. DE GEGEVENSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: CLS - SKI COMPANY, 424 Bureaux de la Colline, 92210 St Cloud ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister onder nummer: 954 033 064. Hij is als volgt te bereiken:

Per e-mail: klantenservice@skimium.com
Per telefoon: +33 (0) 4 50 93 28 07
Per contactformulier: https://skimium.zendesk.com/hc/fr/requests/new
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is verantwoordelijk voor het bepalen van de doeleinden en middelen die worden gebruikt voor de verwerking van persoonsgegevens.

B. VERPLICHTINGEN VAN DE GEGEVENSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, deze niet aan derden door te geven zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte is gesteld en de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld, te respecteren.

De site heeft een SSL-certificaat om te garanderen dat de informatie en de overdracht van gegevens die via de site gaan, veilig zijn.

Een SSL-certificaat ("Secure Socket Layer"-certificaat) is bedoeld om de gegevens die worden uitgewisseld tussen de gebruiker en de site te beveiligen.

Bovendien verbindt de verwerkingsverantwoordelijke zich ertoe de gebruiker op de hoogte te stellen in geval van rectificatie of verwijdering van de gegevens, tenzij dit voor hem onevenredige formaliteiten, kosten en procedures met zich meebrengt.

In het geval dat de integriteit, vertrouwelijkheid of veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker in het gedrang komt, verbindt de gegevensbeheerder zich ertoe de gebruiker op alle mogelijke manieren te informeren.

C. DE AMBTENAAR VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Verder wordt de gebruiker geïnformeerd dat de volgende persoon is aangesteld als functionaris voor gegevensbescherming: Cabinet Haas, 32 Rue la Boétie, 75008 Parijs

De rol van de functionaris voor gegevensbescherming en het zorgen voor een goede uitvoering van nationale en supranationale bepalingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Het wordt soms DPO (voor functionaris voor gegevensbescherming) genoemd.

De functionaris voor gegevensbescherming is als volgt te bereiken: klantenservice@skimium.com

Gebruikersrechten

In overeenstemming met de regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft de gebruiker de onderstaande rechten.

Om ervoor te zorgen dat de verwerkingsverantwoordelijke zijn verzoek inwilligt, moet de gebruiker hem het volgende verstrekken: zijn voor- en achternaam, evenals zijn e-mailadres en, indien relevant, zijn rekeningnummer of persoonlijke ruimte of abonnee.

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om binnen 30 (dertig) dagen te reageren op de gebruiker, die kan worden verlengd tot 60 (zestig) dagen, afhankelijk van de complexiteit of het aantal verzoeken.

A. PRESENTATIE VAN rechten van de gebruiker op het vlak van inzameling en verwerking van DATA

a. Recht op inzage, rectificatie en recht op gegevenswissing

In overeenstemming met de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens heeft u recht op toegang, rectificatie, wissing, beperking, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CLS - SKI COMPANY.

U kunt deze rechten te allen tijde en kosteloos uitoefenen door een e-mail te sturen naar service.client@skimium.com of per post naar: Skimium - ter attentie van de DPO - 1160, avenue Joseph Thoret 74190 Passy Mont Blanc - Frankrijk.

b. Recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd proces

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 2016/679 heeft de gebruiker het recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend op een geautomatiseerd proces is gebaseerd, indien de beslissing rechtsgevolgen voor hem heeft of hem op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treft.

c. tegen Recht om het lot van gegevens na overlijden te bepalen

De gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij kan regelen wat het lot moet zijn van zijn verzamelde en verwerkte gegevens als hij sterft, in overeenstemming met wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016.

d. Recht om beslag te leggen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval dat de verantwoordelijke voor de verwerking besluit niet te reageren op het verzoek van de gebruiker en de gebruiker deze beslissing wil aanvechten, of, als hij van mening is dat een van de hierboven genoemde rechten, hij het recht heeft om in beroep te gaan bij de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) of een bevoegde rechter.

Alle verzoeken moeten worden ondertekend en vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs en het adres vermelden waarop het antwoord gewenst is.

B. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 van de Europese verordening 2016/679 en de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunnen alleen minderjarigen van 15 jaar of ouder instemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens.

Als de gebruiker minderjarig is onder de 15 jaar, is de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist zodat persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt.

De site-editor behoudt zich het recht voor om op welke manier dan ook te verifiëren dat de gebruiker ouder is dan 15 jaar, of dat hij de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger heeft verkregen voordat hij de site bezoekt.

Gebruik van "cookies"-bestanden

De site kan gebruik maken van “cookie” technieken.

Een “cookie” is een klein bestand (minder dan 4 kb), dat door de site op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen en informatie bevat over het surfgedrag van de gebruiker.

Met deze bestanden kan het statistieken en verkeersinformatie verwerken, navigatie vergemakkelijken en de service verbeteren voor het gemak van de gebruiker.

Voor het gebruik van "cookie"-bestanden waarbij persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd, wordt noodzakelijkerwijs de toestemming van de gebruiker gevraagd.

Deze gebruikerstoestemming wordt geacht geldig te zijn voor een periode van maximaal 13 (dertien) maanden. Aan het einde van deze periode zal de site opnieuw de toestemming van de gebruiker vragen om “cookie”-bestanden op hun harde schijf op te slaan.

Tot. Verzet van de gebruiker tegen het gebruik van "cookie"-bestanden door de site

De gebruiker wordt erop attent gemaakt dat hij zich kan verzetten tegen het opnemen van deze "cookie" -bestanden door zijn browsersoftware te configureren.

Ter informatie kan de gebruiker op de volgende adressen de te volgen stappen vinden om zijn browsersoftware te configureren om het opnemen van "cookie"-bestanden tegen te gaan:

 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
 • Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies/
 • Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

In het geval dat de gebruiker besluit de "cookies"-bestanden te deactiveren, kan hij verder surfen op de site. Een disfunctie van de site veroorzaakt door deze manipulatie kan echter niet worden beschouwd als te wijten aan de redacteur van de site.

Alle informatie met betrekking tot de cookies die worden gebruikt op https://www.skimium.nl kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://www.skimium.nl/veiligheid-en-vertrouwelijkheid

Voorwaarden voor het wijzigen van het privacybeleid

Dit vertrouwelijkheidsbeleid kan op elk moment worden geraadpleegd op het onderstaande adres: https://www.skimium.nl/privacybeleid
De redacteur van de site behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen om de conformiteit ervan te garanderen met de geldende wet. Bijgevolg wordt de gebruiker uitgenodigd om dit privacybeleid regelmatig te komen raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen die eraan worden aangebracht. Het wordt onder de aandacht van de gebruiker gebracht dat de laatste update van dit privacybeleid plaatsvond op: 01/10/2021.

Acceptatie door de gebruiker van het vertrouwelijkheidsbeleid

Door de site te bezoeken, verklaart de gebruiker dit privacybeleid te hebben gelezen en begrepen en de voorwaarden ervan te aanvaarden, meer in het bijzonder met betrekking tot het verzamelen en verwerken van zijn persoonlijke gegevens, evenals het gebruik van bestanden. " Cookies ".

Loading...